Deponering jaarrekening

Bijna elke bestuurder van een B.V. weet dat de jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel. Vaak is sinds de invoering van de Flex-B.V. echter een kortere termijn van toepassing.

Opmaken en vaststellen van de jaarrekening

Normaal gesproken moet de jaarrekening 5 maanden na afloop van het boekjaar door de bestuurders worden opgemaakt. Deze termijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders wegens omstandigheden worden verlengd met 6 maanden. Deze verlenging moet wel worden aangevraagd. In totaal bedraagt de maximale termijn voor de opmaak van de jaarrekening dus 11 maanden na afloop van het boekjaar. De opgemaakte jaarrekening dient door alle bestuurders te worden ondertekend. Wanneer er een Raad van Commissarissen is, moet deze de jaarrekening ook ondertekenen. Verder kan de Raad van Commissarissen een pre-advies uitbrengen.

Nadat de jaarrekening is opgemaakt moet deze worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hiervoor geldt geen wettelijke termijn. Houdt er wel rekening mee dat, wanneer de jaarrekening gecontroleerd moet worden door een accountant, de vaststelling pas kan gebeuren nadat de accountantsverklaring afgegeven is.

Deponeren bij de Kamer van Koophandel

Na de vaststelling van de jaarrekening moet het bestuur deze binnen 8 dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hoewel er dus geen wettelijke termijn is gesteld voor het vaststellen van de jaarrekening door de algemene vergadering, moet de deponering binnen 2 maanden na het opmaken van de jaarrekening zijn gedaan. De totale termijn tot de deponering is daarmee 13 maanden.

Rol accountant

Vaak wordt gedacht dat de accountant medeverantwoordelijk is voor de jaarrekening en deponering. Dit is niet het geval. De accountant keurt de jaarrekening slechts goed of af.

Gewijzigde termijn

Voor bijna 90% van de ondernemers geldt sinds de invoering van de Flex-B.V. per 1 oktober 2012 een kortere termijn dan de eerder genoemde 13 maanden na einde van het boekjaar.

Wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder zijn[bij DGA’s is dat zo], geldt de ondertekening  van de opgemaakte jaarrekening namelijk als de vaststelling. De jaarrekening hoeft dan niet afzonderlijk te worden vastgesteld. Hierdoor moet de jaarrekening binnen 8 dagen na opmaak (en ook na vaststelling) gedeponeerd worden. De totale termijn is dan  11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Dat betekent 8 december wanneer het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

Wanneer de statuten bepalen dat de vaststelling van de jaarrekening moet gebeuren door de algemene vergadering van aandeelhouders, is de termijn onveranderd (13 maanden).

Belang van tijdig deponeren

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan een economisch delict zijn. De sanctie is een geldboete en/of hechtenis.

Daarnaast is het tijdig deponeren belangrijk voor een eventueel faillissement van de vennootschap. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur en er wordt dan vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Dit betekent dat wanneer de vennootschap failliet gaat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn voor het tekort van de failliete boedel. De aansprakelijk gestelde bestuurder moet dan bewijzen dat het niet tijdig deponeren van de jaarrekening niet een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Start typing and press Enter to search